Purposes of valuation


Wyceny wykonujemy dla różnych celów:

 • sprzedaży lub nabycia nieruchomości,
 • skarbowo-podatkowych,/li>
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • podziału majątku,
 • sądowo-komorniczych,
 • wniesienia aportu,
 • wkładów niepieniężnych do spółek,
 • przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • określenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej,
 • zniesienia współwłasności,
 • dla potrzeb rewindykacji nieruchomości,
 • odszkodowań i wywłaszczeń,
 • ustalenia wartości poniesionych nakładów,
 • ubezpieczenia,
 • ustalenia wynagrodzenia z tytułu służebności gruntowej,
 • ustalenia wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu,
 • wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • określenia szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury,
 • określenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji,
 • innych celów szczególnych,
 • innych celów w uzgodnieniu z Zamawiającym.