Necessary documents

Poniżej wymienione zostały podstawowe dokumenty niezbędne do wykonania wyceny w zależności od rodzaju opiniowanej nieruchomości i praw do nieruchomości.

 Nieruchomość lokalowa pochodząca z rynku wtórnego:

· odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
· dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
· kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania).

 Nieruchomość lokalowa pochodząca z rynku pierwotnego:

· odpis z księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja,
· wypis z rejestru gruntów dla działki na których realizowana jest inwestycja,
· pozwolenie na budowę,
· przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową).

 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

· odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej (gdy dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta),
· odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym usytuowany jest budynek w którym znajduje się opiniowany lokal,
· zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu, układzie funkcjonalnym, wielkości powierzchni użytkowej,
położeniu na piętrze,
· kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania).

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

· odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
· wypis i wyrys z rejestru gruntów,
· dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny),
· wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
· kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania).

 Nieruchomość zabudowana:

· odpis księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej,
· wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
· dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości   (np. akt notarialny umowa  kupna-sprzedaży, darowizny),
· pozwolenie  na budowę lub pozwolenie na użytkowanie,
· dokumentacja techniczna budynku w części zawierającej ogólną charakterystykę budynku wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji,
· wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
· kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania).

 Nieruchomość komercyjna:

Lista dokumentów niezbędnych do wyceny nieruchomości komercyjnych ustalana jest indywidualnie po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu celu i zakresu
wyceny.