Oferta

 
 
 
 
 
 
 

Wycena nieruchomości niezabudownych 

Wyceniamy:
- działki pod zabudowę jednorodzinną
- działki inwestycyjne o funkcji: mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, przemysłowej

- działki rolne, leśne i inne


Wycena nieruchomości zabudowanych i lokali

Wyceniamy:
-  lokale mieszkalne 
- lokale użytkowe: usługowe, biurowe, handlowe
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
- budynki jednorodzinne
- budynki wielorodzinne
- budynki komercyjne: usługowe, biurowe, handlowe, przesyłowe i inne
- budynki w trakcie budowy

 
 

Wyceny innych praw oraz inne usługi

 

- wyceniamy ograniczone prawa rzeczowe (służebności gruntowe, przesyłu, osobiste)
- wycena prawa użytkowania 
- analizy rynku nieruchomości oraz doradztwa dla inwestora, nabywcy nieruchomości
- analizy efektywności inwestowania w nieruchomości,
- analizy skutków finansowych uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego,
- określenia wartości indywidualnej konkretnej nieruchomości na potrzeby inwestora

Terminy 

Termin wykonania uzgadniany jest każdorazowo z kielntem. Uzgadniany termin dopasowany jest do potrzeb klienta. 
Dla typowych nieruchomości lokalowych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne operat wykonywany jest w zwykle do 7 dni od wykonania oględzin i przekazania całej dokumentacji. 

Dla innych nieruchomości operat wykonywanych jest zwykle w ciągu 14 dni od wykonania oględzin oraz przekazania niezbędnej dokumentacji. Dla nieruchomości nietypowych termin wykonania może być dłuższy, ustalany jest on indywidulnie po zapoznaniu się ze specyfiką sprawy.  

 

Zależnie od rodzaju nieruchomości potrzebne są inne dokumenty.

 

Nieruchomość lokalowa:  

- numer księgi wieczystej
- wypis z kartoteki lokali
- rzut lokalu (jeśli jest)
W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu uzyskać należy zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej.

Nieruchomość niezabudowana:
- numer księgi wieczystej
- wypis z rejestru gruntów
- wyrys z mapy ewidencyjnej, mapa zasadnicza
- decyzja o warunkach zabudowy (jeśli jest)
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość zabudowana:
- numer księgi wieczystej
- wypis z rejestru gruntów, kartoteki budynków
- wyrys z mapy ewidencyjnej, mapa zasadnicza
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy
- dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu budowlanego
W przypadku budynku w trakcie budowy również ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę oraz pozostała posiadana dokumentacja budowlana.

 

Przygotowanie wszystkich dokumentów znacznie przyspiesza proces wyceny. W przypadku problemów z uzyskaniem dokumentów oczywiście oferuje doradztwo i pomoc w tym zakresie.

 

Cele Wyceny

  1. Zabezpieczenia wierzytelności - operat dla celu uzyskania kredytu

  2. Ustalenia ceny kupna-sprzedaży, dla celów negocjacji 

  3. Skarbowo-podatkowych, sprawy spadkowe, darowizny

  4. Podział majątku, zniesienie współwłasności,

  5. Wniesienie aportu, sprawozdania finansowe 

  6. Określenie opłaty adiacenckiej, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłaty planistycznej

  7. Sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym,

  8.  Inne cele klienta

ADVISO Nieruchomości sp. z o.o. 
AD Valorem sp. k
Suwalska 25/27 lok. 23
93-176, Łódź
668-139-948    48 42 288 47 68
 
Copyright ©2020 AD VALOREM, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 3606